Category: Uncategorized (page 1 of 3)

Lära att lära

The only skill of the twentyfirst century is the skill of learning how to learn

— Dylan Wiliam, Institute of Education University of London

 

EU´s åtta nyckelkompetenser:

Åtta olika nyckelkompetenser använder EU och OECD när de belyser vad varje medborgare behöver för att klara sig väl, och vilka kompetenser och förhållningssätt varje land i ett längre perspektiv antas behöva för att utvecklas hållbart samt stärka sitt humankapital. Alla nyckelkompetenserna anses lika viktiga. Var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Flera av dessa kunskaper och färdigheter överlappar och kompletterar varandra, och aspekter som är av vikt på ett område stöder kompetensen på ett annat.

  1. Kommunikation på modersmålet
  2. Kommunikation på främmande språk
  3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
  4. Digital kompetens
  5. Lära att lära
  6. Social och medborgerlig kompetens
  7. Initiativförmåga och företagaranda
  8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

 

–  från Wikipedia

Instagram

Trots att jag älskar att ta kort och foto så har jag, konstigt nog, inte fastnat för Instagram förrän nu. Blev inspirerad på Bokmässans Teach Meet av en lärare från Borås som berättade hur hon använder sig av bl.a. Instagram i sin klass. Nu idag har jag fått en snabblektion i Instagram av några elever och är igång som @frokenHelen. Jättekul!

Andra spännande saker som delgavs under Teach Meet på Bokmässan var bl.a Kahoot, Min flippade slöjdsal, #nätkärlek och appen Explain Everything.  Nyfiken? Gå in på filmen här nere och klicka dig framåt!

 

International Literacy Day

8 september

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/literacy-day/

http://www.reading.org/Libraries/international-literacy-day/ild-activity-kit.pdf

Webbstjärnans tävling

Idag har klassen spånat på namnförslag för den blivande bloggen. Till slut blev det “StoraRosa” med adress: www.storarosa.se och nu är klassen anmäld som ett lag på Webbstjärnans sida.

 

Samla viktiga begrepp

Härligt att se när eleverna tar egna initiativ!

Två tjejer samlar viktiga ord och begrepp från texten, med hjälp av telefonen, för att sedan kunna skriva en faktatext.

läsa faktatext och samla ord

“Pedagogisk dokumentation med IKT-stöd” på 4 minuter!

Lite om vad vi har varit med om i kursen “pedagogisk dokumentation med IKT-stöd”, maj 2011 till april 2012 i Mölndals kommun.

Processdokumentation – kursavslutning

Det har gått några veckor sedan klassen avslutade vårens pilotprojekt i GNU och nu när tankarna far fram och tillbaka och jag dels funderar över vad som hände i klassrummet under de tre intensiva veckor som piloten genomfördes, och dels över de sidor på nätet som jag har läst och tittat på för att kunna skriva om mediers påverkan på lärmiljön så tar jag med mig till nästa planering att lägga mer vikt vid arbete med bildens påverkan på oss och prata ännu mer om källkritik, CC och upphovsrätt.

Under GNU-piloten valde mina elever till stor del att göra olika presentationer med hjälp av bilder och inspelat ljud men med relativt korta texter. Så här i efterhand tycker jag att eleverna i sina smågrupper la mycket tid på att hitta eller tillverka sina foton/bilder och kanske inte riktigt så mycket tid på texterna som jag hade hoppats på. Jag tolkar det som att de flesta elever tycker om att uttrycka sig lite mer med bilder än med text. Tidigare under läsåret har vi pratat om källkritik, läst foldern från ”kolla källan”  och pratat om att man inte får använda bilder/foton ”bara sådär” utan att man måste ta hänsyn till upphovsrätten. Till nästa arbetstillfälle ska jag visa och låta eleverna arbeta med Marie Linders sida om källkritik och CC på http://montessoriskolancc.wordpress.com/  Där visar Marie bl.a. hur man gör en sökning på bilder som är okej att använda från Google. Kommer också att använda följande film i undervisningen om CC från Webbstjärnan.

Efter GNU-projektet har eleverna startat varje skoldag med att läsa nyheterna på www.gp.se och www.8sidor.se och sedan avslutat veckan med ett nutidskryss (hämtat från www.mediekompass.se). När jag går omkring i klassrummet så ser jag att många elever sitter med hörlurar och tittar/lyssnar på sidornas nyhetsfilmer eller scrollar runt bland bilderna och läser bildtexterna, det är några som läser de fördjupande texterna. Resten av det här läsåret så ska vi enligt vår gemensamma lokala pedagogiska planering låta eleverna utveckla sin förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Så efter påsklovet kommer eleverna få använda sig av appen “GPBild” för att se nyheterna. Jag kommer också visa vissa delar av bildspelet ”Fatta fotot”, från Mediekompass. Ett bildspel om hur bilder används i medier för att öka elevernas mediekunskap. På Mediekompass hittar jag mycket information om hur man kan öva upp elevernas medieläskunnighet, alltså deras förmåga att kunna läsa och tolka bilder liksom att själva kommunicera med bilder.

Maj 2011 till april 2012
Det har varit ett spännande år sedan kursen startade och jag tycker att både eleverna och jag har utvecklat vår användning av iPads som verktyg för att skapa, producera, publicera, kommunicera, dokumentera/fånga lärprocesser och reflektera. iPads som verktyg i undervisningen har ökat möjligheten för eleverna att använda sig av olika och fler lärstilar än tidigare och det har gynnat många elever tycker jag. Under året som gått har jag på många olika sätt fördjupat mig i begreppet pedagogisk dokumentation och jag tycker att jag har blivit bättre på att veta vad jag ska dokumentera, hur jag kan göra det och varför jag ska göra det. Det var spännande och intressant läsning att fördjupa sig i materialet som finns på Statens medieråd och jag kommer att återkomma till dessa sidor för att hitta undervisningsidéer. Att arbeta med synopsis och manus var ganska nytt för mig, har tidigare bara arbetat med ett enkelt bildmanus. Eleverna fick pröva att göra ett lite mer avancerat manus inför sina presentationer i GNU-piloten. De tyckte det var svårt men vi tar med oss kunskapen och reflektionerna till nästa gång och vidareutvecklar det.


Jag har definitivt fortsatt min resa i att omdefiniera uppgifter/aktiviteter till mina elever, min pedagogroll och vår lärmiljö speciellt efter det att sexorna fick tillgång till var sin iPad i slutet av november förra året. Det känns som att pedagogrollen och lärmiljön ändrades rejält efter det. Eleverna och jag har haft ROLIGT och gjort mycket bra, bl. a lärt oss hur man handskas med konton, appar, uppdateringar, överföra info till Unikum, VoiceThread, Skypa, presentationer, och mycket, mycket mer… men det finns saker som kan utvecklas, fler saker att lära och mycket mer att upptäcka! Innan jag går vidare i min lärprocess så ska jag stanna upp för just nu är jag är full av intryck och idéer som måste sorteras, reflekteras och utvärderas!!! Jag är övertygad om att använda pedagogisk dokumentation med IKT-stöd i undervisningen är rätt väg att gå för att alla elever ska kunna ha möjlighet att nå EU:s åtta nyckelkompetenser i framtiden.

Mediers påverkan i lärmiljöer

Uppgift:
Redogör, med hänvisningar till litteratur och föreläsningar, för mediers påverkan i lärmiljöer i ett blogginlägg.
I nationalencyklopedi står det att medier är kanaler för förmedling av information och underhållning och att social medier är samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. (Läst http://www.ne.se/sok?q=medier den10 april, 2012)
Barnen som jag möter i skolans vardag är i åldern 9-12 år och de har dagligen tillgång till antingen iPads eller Mac-datorer som de kopplar upp mot skolans nätverk. De medievanor som jag kan se och höra att eleverna använder före, under och efter undervisningen i skolan och som de berättar att de använder hemma, bekräftas i en undersökning som Statens medieråd har genomfört. Undersökningens resultat beskrivs på sidan www. mediabarn. se och enligt dem så använder 95% av barnen i åldern 9-12 år internet på sin fritid  I den här åldersperioden blir internetanvändningen ”mer varierad och barnen utför allt fler olika aktiviteter på nätet som handlar om lek och spel, om att träffa och prata med kompisar och om att söka information.” (läst www.mediabarn.se/9-12-ar/  den 8 april, 2012)
Vidare står det att det är spel som är den vanligaste aktiviteten på nätet för både flickor och pojkar och att så många som åtta av tio spelar på nätet på sin fritid.

”Det är nästan lika populärt att titta på filmklipp som att spela, framför allt hos pojkar. För pojkarna är det sedan ett stort hopp ned till tredjeplatsen över mest populära internetaktiviteterna, att chatta, vilket ca fyra av tio gör på fritiden. Att umgås på sociala sajter och att göra läxor och skolarbeten gör drygt en fjärdedel av pojkarna regelbundet.”

Enligt mediabarn.se så finns det en skillnad i hur de använder internet mot pojkarna. ”Det är inte fullt lika vanligt att spela spel eller att titta på filmklipp på nätet. Drygt hälften chattar och mer än en tredjedel umgås på sociala sajter regelbundet.” En stor skillnad mellan könen är att i den här åldern börjar flickorna läsa bloggar som i princip inga pojkar gör.
Statens medieråd bildades den 1 januari 2011 med uppdraget att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. De skriver bl. a.  om begreppet ”mediekunnighet” som de menar är ”de kompetenser som gör att människor kan hitta, analysera, värdera och skapa innehåll i olika mediala genrer och former.” På Statens medieråd hittar man mycket material som pedagoger kan använda i skolan för att stärka barn och unga i deras medieanvändning. Där kan man bl.a. läsa och ladda hem flera lärarhandledningar som innehåller konkreta tips på hur man kan diskutera medievanor och mediebruk tillsammans med elever. T ex. följande:
Är det då bara internet som gäller som medie-kanal för barnen i den här åldersgruppen? Nej, internet har inte slagit ut traditionella medier hos de unga, säger en professor som heter Olle Findahl. Han har genomfört en undersökning av barn och ungas medieanvändning i internetvärlden för NORDICOM vid Göteborgs universitet i samarbete med Statens medieråd m fl. 

”De senaste 30-åren kan man se en svag minskning av tv-tittande och lyssnande på radio och inspelad musik. Även läsningen har minskat svagt, särskilt fack- och läroböcker. Fortfarande används dock traditionella medier mer än internet. 75 procent av medietiden ägnar skolbarnen (9-14 år) åt traditionella medier och bland äldre ungdomar (15-24 år) är andelen 60 procent. På ett liknande sätt som när televisionen infördes på 1950-talet utgör internet inte en konkurrent utan ett komplement till äldre medietekniker. Framför allt konsumerar de unga digitaliserad musik och video på internet. Till detta kommer nya kommunikationsformer i sociala nätverken, kontakter med likasinnade som delar samma intressen. Bland ungdomar har Facebook större räckvidd än dagstidningar och nästan samma räckvidd som tv. Spotifys räckvidd bland ungdomar ligger inte långt efter radions. Internetanvändning slår alltså inte ut den traditionella medieanvändningen. De som använder internet mest är också mycket flitiga användare av de traditionella medierna.” (läst http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Internet/Barn-och-ungas-medieanvandning-i-Internet-varlden_2/  den 10 april, 2012)

Ett av skolans uppdrag är bl. a. att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. I Lgr 11, under Skolans värdegrund, sid 9, står det att skolan

”har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”

På Skolverkets sida står det att:

”Under 2000-talet har det i EU- och OECD-sammanhang pågått en diskussion om vad varje medborgare behöver för att klara sig väl och vad samhället i ett längre perspektiv antas behöva för kompetenser och förhållningssätt för att utvecklas hållbart.”EU:s åtta nyckelkompetenser gäller alla medborgare och är: Kommunikation på modersmålet, Kommunikation på främmande språk, Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, Digital kompetens, Lära att lära, Social och medborgerlig kompetens, Initiativförmåga och företagaranda och Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. De åtta nyckelkompetenserna gäller alla medborgare och det som de anses behöva för att framgångsrikt ta de olika stegen inom skolväsendet, till högre utbildning och eller till arbetsliv.”

Ett led i att uppfylla uppdraget att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället och nå EU:s nyckelkompetenser blir då, tycker jag, att föra in de olika medier som eleverna använder sig av även utanför skolans väggar, tex. film, blogg, spel, dagstidningar i undervisningens alla ämnen och på så sätt få en naturlig anledning att, i det dagliga skolarbetet,  arbeta med frågor kring medier och mediakunskap. Jag tror också starkt på att eleverna tränar sig på flera av EUs nyckelkompetenser genom att använda sig av program och appar som lockar till skapande och kreativitet, t ex iMovie, Garageband, Pages och KeyNote för att göra presentationer, nyhetsprogram, film m.m. Om elever och pedagoger dessutom dokumenterar lärprocesserna och reflekterar över dessa i t ex. Fronter eller Unikum så tränas ännu fler nyckelkompetenser.

Första försöket på skype med Norge och Danmark!

Klockan 14:15 såg jag till att iPaden var framme och skype igång. Första mötet över skype mellan oss pedagoger! Spännande och samtidigt lite nervöst… tänk om jag inte hänger med i danska språket… det norska känns lättare att förstå!
Lea från Danmark ringde upp och hade Marianne med från Norge… men vi/jag fick inte videosamtalet att fungera. De kunde se varandra men jag kunde bara tala/höra. Vi pratade om arbetsupplägget, hur långt grupperna har kommit under veckan, lite tekniska saker på VoiceThread, bestämde när vi skulle höras igen och när/hur elevgrupperna ska skypa med varandra.
Efteråt gick jag in via datorn och uppdaterade skype och klickade i att jag vill pröva gruppvideo i sju dagar… så nu ska det nog fungera!

Idag har eleverna gått runt i närområdet och fotograferat sådant som de vill ha med i sina presentationer. De har kommit långt med sina tankekartor och några har börjat med sina bild- och textmanus.

Äntligen projektstart!

GNU – Dagligdag i Norden, Arbetsbeskrivning

Older posts